Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć sportowych w Studio Tańca SIEMANKO

Regulamin działania Studia Tańca SIEMANKO

(Ogólne Warunki Umowy)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ma za zadanie określić zasady korzystania z usług Studio Tańca SIEMANKO oraz przedstawia prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach sportowych i/lub przebywających na terenie Studio Tańca SIEMANKO przy
  ul. Kilińskiego 4, w Galerii Metropolia na poziomie -1 oraz w każdej innej lokalizacji,w której odbywają się zajęcia prowadzone. przez Studio Tańca SIEMANKO.
 2. Właścicielem Studio Tańca SIEMANKO jest SIEMANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 29/3, 80-286 Gdańsk, NIP 9571156390 (zwana dalej Spółką), REGON 524852329.
 3. Kontakt ze Spółką jest możliwy za pośrednictwem: 
 1. Zajęcia oferowane w Studio Tańca SIEMANKO są kursami/warsztatami sportowymi lub artystycznymi innymi projektami tanecznymi/rozwojowymi o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym, rozwojowym i zorganizowanym dla imiennie wskazanych i wcześniej zapisanych osób, prowadzonymi przez instruktorów zatrudnianych przez Studio Tańca SIEMANKO. 
 2. Udział w zajęciach regularnych i warsztatach może wziąć jedynie osoba, która z odpowiednim wyprzedzeniem zapisała się na zajęcia/warsztaty i uiściła za nie opłatę (dalej: „uczestnik” lub „kursant”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 3. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 
 4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a osoby, które go nie przestrzegają mogą ponieść konsekwencje z tego tytułu, łącznie z rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, co będzie wiązało się automatycznie ze skreśleniem z listy uczestników. 
 5. W zajęciach mają prawo brać udział osoby zdrowe, bez kontuzji i chorób przewlekłych, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na przebieg zajęć oraz innych uczestników czy instruktorów, jak również na które to choroby/kontuzje udział w zajęciach nie ma żadnego wpływu. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 6. W przypadku występowania kontuzji i/lub choroby, o której mowa w ust. 8, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Studio Tańca – w tym za pośrednictwem pracowników recepcji czy instruktora, a Studio Tańca Siemanko ma prawo odmówić udziału takiej osobie w zajęciach. W przypadku niezgłoszenia żadnej choroby i/lub kontuzji uznaje się, że uczestnik jest w pełni zdrowy.

II. ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś w przypadku osób niepełnoletnich oraz nieposiadających zdolności do czynności prawnych, zgoda na udział w zajęciach musi być wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda w przypadku osób niepełnoletnich i/lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych musi być wyrażona pisemnie.
 2. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest pod warunkiem wcześniejszego zapisania się i posiadania ważnego i opłaconego imiennego karnetu lub opłaconego pojedynczego wejścia. Możliwe jest również zarejestrowanie wejścia dzięki karcie benefitowej Multisport, FitProfit, PZU SPORT oraz MEDICOVER SPORT. 
 3. Karta benefitowa musi być wystawiona imienne na osobę, która będzie uczestnikiem zajęć, kursant musi być pełnoletni (od 18 roku życia) oraz karta partnerska musi być ważna/aktywna.
 4. Rejestracja na zajęcia odbywa się w następujący sposób:  a) osobiście w recepcji Studia Tańca SIEMANKO; b) za pośrednictwem linku rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej (klikając opcję zapisz się)  www.siemankostudio.pl.  c)Poprzez aplikację Fitssey
 1. Aktualny cennik oraz wykaz zajęć i/lub warsztatów oferowanych przez Studio Tańca SIEMANKO dostępny jest pod adresem https://www.siemankostudio.pl/cennik. Cennik jest na bieżąco aktualizowany, a jego zmiana nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.  
 2. Do skorzystania z formularza wskazanego w ust. 4 lit. b) niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz polityki plików cookies znajdują się na stronie internetowej Studia Tańca Siemanko. 
 2. Do zawarcia umowy ze Studio Tańca Siemanko dochodzi nie przez sam zapis na zajęcia lub warsztaty w sposób wskazany powyżej, a dopiero w momencie wysłania potwierdzenia zapisu na dane zajęcia lub warsztaty przez Studio Tańca SIEMANKO, zakładając konto w systemie Fitssey.
 3. W przypadku zawarcia umowy, czas realizacji jest uzależniony od wyboru przez uczestnika daty zajęć, w których ma wolę wziąć udział. 
 4. Studio Tańca Siemanko upoważnione jest do niepotwierdzenia zapisu na zajęcia bez konieczności podania przyczyny. Kursant zobowiązany jest do zapisu oraz wypisu z zajęć. Jednak w celach informacyjnych podaje się, że przyczyną taką może być np.:
 1. przekroczenie limitu dopuszczalnej liczby osób na zajęciach;
 2. poinformowanie przez uczestnika o kontuzji, chorobie, których istnienie może mieć wpływ na możliwość uczestnictwa. 
 1. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych i zweryfikowania ich. Studio Tańca Siemanko nie ponosi odpowiedzialności za niepoinformowanie o niepotwierdzeniu zapisu na zajęcia, zmianach dotyczących konkretnych zajęć czy ich odwołania w przypadku podania błędnych danych kontaktowych przez uczestnika lub w przypadku ich niezaktualizowania. 
 2. W przypadku potwierdzenia przez Studio Tańca Siemanko zapisu dochodzi do zawarcia umowy z uczestnikiem. Umowa zawierana jest na czas, jaki wynika z wybranego przez uczestnika karnetu, z zastrzeżeniem pkt III ust. 7 lub na czas trwania jednostkowych zajęć – w przypadku wybrania jednorazowego wejścia. Umowa zawsze zawierana jest na czas oznaczony, z możliwością jej przedłużenia poprzez uiszczenie zapłaty za kolejny karnet, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 3. Studio Tańca Siemanko uprawnione jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy uczestnik nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu, narusza obowiązujące przepisy prawa, utrudnia, uniemożliwia prowadzenie zajęć, warsztatów, zachowuje się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. w częściach wspólnych – szatni). Wypowiedzenie umowy w takim przypadku następuje w formie pisemnej, przy czym możliwe jest wypowiedzenie poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość sms wysłanych na podane przez uczestnika dane. 

​III. SYSTEM PŁATNOŚCI,  UDZIAŁ W ZAJĘCIACH, REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, z zastrzeżeniem treści punktu II jest opłacenie karnetu imiennego lub pojedynczego wejścia na zajęcia. 
 2. Opłata powinna zostać uregulowana przed zajęciami – po otrzymaniu potwierdzenia o możliwości zapisu w recepcji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 3. Opłatę można uiścić: 
 1. bezpośrednio w recepcji Studia Tańca Siemanko w formie gotówkowej lub/i bezgotówkowej (płatność kartą);
 2. na rachunek bankowy o numerze 90 1020 4900 0000 8302 3549 7524;
 3. poprzez system płatności internetowych Przelewy24.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć lub nazwę karnetu, zaś potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: siemankostudio@gmail.com.
 2. W przypadku wyboru płatności przez system płatności internetowych Przelewy24, uczestnik uiszcza opłatę przy wykorzystaniu strony do płatności, widocznej na stronie internetowej Studia Tańca Siemanko, przy użyciu udostępnionych przez Przelewy24 metod płatności online oraz przy zachowaniu zasad i regulaminu płatności tego systemu, za co Studio Tańca Siemanko nie ponosi odpowiedzialności. 
 3. W przypadku wejścia przy wykorzystaniu karty benefitowej Multisport lub FitProfit, zgodnie z regulaminem korzystania z kart oraz niniejszym Regulaminem, nie jest konieczne dokonywanie opłaty. Karta benefitowa Multisport jest honorowana u uczestników pełnoletnich.
 4. Studio Tańca Siemanko oferuje następujące karnety:
 1. karnet na 4 wejścia;
 2. karnet na 8 wejść;
 3. karnet OPEN;
 4. karnet OPEN FAMILY. 
 1. Wszystkie karnety wskazane w ust. 6 są ważne przez 30 dni, licząc od dnia uczestnictwa w pierwszych zajęciach po wykupieniu danego karnetu.
  W przypadku, gdy kończy się okres obowiązywania karnetu, uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w innych zajęciach, po uprzednim potwierdzeniu takiej możliwości przez Studio Tańca Siemanko.
 2. Karnet jest imienny i nie może być użytkowany przez inną osobę. Wyjątkiem jest karnet OPEN FAMILY, który ma na celu wsparcie osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe, dlatego karnet ten dotyczy dwóch najbliższych osób.
 3. Karnety w wersji papierowej nie są honorowane od 1 lipca 2023 roku ze względu na zmianę systemu – Fitssey.
 4. Karnety/vouchery, które nie zostały aktywowane poprzez pierwsze wejście na zajęcia, ich czas na aktywację wynosi 3 miesiące.
 5. Niezależnie od formy i sposobu wykupienia karnetu, uczestnik każdorazowo przed wejściem na zajęcia jest obowiązany pokazać karnet pracownikowi recepcji (możliwe jest pokazanie karnetu w formie on-line, na urządzeniu mobilnym), który zaznaczy, wraz z datą, udział uczestnika w zajęciach. Niedopuszczalny jest udział w zajęciach bez przedstawienia karnetu pracownikom recepcji, będzie to stanowiło rażące naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu. 
 6. Istnieje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania karnetu jedynie w następujących przypadkach:
 1. odwołanie zajęć przez Studio Tańca Siemanko (dotyczy to zajęć, na które uczestnik jest zapisany);
 2. gdy koniec karnetu wypada w dzień będący dniem ustawowo wolnym od pracy, lub na dzień, w którym Studio Tańca Siemanko jest zamknięte;
 3. poważna choroba, która uniemożliwia udział w zajęciach przez określony czas. 
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit. c) do przedłużenia obowiązywania karnetu może dojść po uprzednim przedstawieniu przez uczestnika drogą e-mail dokumentacji medycznej potwierdzającej okoliczność uprawniającą do przedłużenia okresu obowiązywania karnetu. 
 2. Karnet zostaje przedłużony na czas, w którym istniała przeszkoda (wskazana w ust. 9) do uczestniczenia w zajęciach. Uczestnik uprawniony jest do uczestnictwa w najbliższych zajęciach od dnia upływu terminu ważności karnetu, w ilości tylu zajęć, ile się nie odbyło z uwagi na okoliczności wymienione w ust. 9.
 3. O starcie nowych zajęć Studio Tańca SIEMANKO informuje drogą e-mail lub telefonicznie osoby zapisane przez system Fitssey, dokonujących zapisu poprzez aplikację, na maksymalnie dwa dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Uczestnik ma możliwość zmiany docelowej grupy/zajęć, jeśli zgłosi taką potrzebę, a Studio Tańca SIEMANKO potwierdzi możliwość udziału w tych zajęciach czy uczestnictwo w innej grupie. 
 5. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na prowadzone zajęcia. 
 6. Reklamacje mogą być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail pod adresem siemankostudio@gmail.com w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu zdarzenia, które mogłoby być podstawą do złożenia reklamacji. 
 7. W wiadomości uczestnik powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz szczegółowo opisać zdarzenie, tak aby osoba odpowiedzialna mogła się do niego ustosunkować i podjąć odpowiednie działanie. 
 8. Studio Tańca SIEMANKO udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na wskazany przez reklamującego adres e-mail.
 9. Studio Tańca SIEMANKO jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku złożenia jej po upływie terminu oraz gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.
 10. Kursant lub rodzic/opiekun kursanta ma obowiązek poinformować o planowanej nieobecności na zapisanych zajęciach. Informacja ta może zostać przekazana telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 11. W przypadku opuszczenia zajęć przez kursanta, z zastrzeżeniem ust. 9 lit. c) nie ma możliwości przedłużenia karnetu. 
 12. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (tj. np. wykupienia karnetu online), uczestnik ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kursantowi, jeżeli Studio Tańca SIEMANKO wykonało pełną usługę lub rozpoczęło wykonywanie usługi za wyraźną zgodą kursanta.
 14. Odstąpienie od umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach, o której mowa w ust. 22 należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Studio Tańca SIEMANKO. 
 15. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być opatrzone datą i jeżeli jest składane w wersji papierowej, podpisem. Studio Tańca SIEMANKO prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

IV. KORZYSTANIE Z KART BENEFITOWYCH

 1. Studio Tańca SIEMANKO akceptuje jedynie karty MULTISPORT PLUS (srebrne) oraz karty MULTISPORT STUDENT na zajęcia dla osób dorosłych. Korzystanie z tej karty daje możliwość uczestniczenia w nielimitowanej ilość zajęć w ciągu dnia.
 2. Każdy uczestnik wyrażajacy wolę skorzystania z karty benefitowej zobowiązany jest:
 1. poinformować w formularzu, lub bezpośrednio w recepcji, czy jest to wizyta jednorazowa, czy kursant wyraża chęć regularnie uczestniczyć w zajęciach;
 2. uiścić kaucję w systemie Fitssey w wysokości 59 zł. Kaucja zostaje pobrana z konta w przypadku, kiedy kursant zapisze się na zajęcia, nie pojawi się na nich i nie odwoła rezerwacji z wystarczającym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia na kartę benefitową bez poprzedniego wpłacenia kaucji w systemie.
 3. posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości z imieniem, nazwiskiem, oraz zdjęciem (musi odpowiadać danym na karcie MULTISPORT PLUS lub MULTISPORT STUDENT)
 4. pokazać kod QR z aplikacji Fitssey w recepcji przed każdorazowym wejściem na zajęcia. 
 1. W przypadku, gdy kursant nie posiada karty, lub posiada kartę inną niż MULTISPORT PLUS (srebrna) lub MULTISPORT STUDENT (granatowa) jest zobligowany do zapłacenia pełnej kwoty za zajęcia, lub może zrezygnować z uczestniczenia w zajęciach.
 2. Studio Tańca SIEMANKO akceptuje również karty FITPROFIT, PZU SPORT oraz MEDICOVER SPORT  na zajęcia dla osób dorosłych (od 18 roku życia).
 3. W przypadku korzystania z karty FITPROFIT oraz PZU SPORT możliwe jest uczestnictwo w jednych zajęciach w ciągu jednego dnia. Udział w większej liczbie zajęć tego samego dnia wymaga uiszczenia pełnej opłaty za te zajęcia. W przypadku korzystania z karty FITPROFIT odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 2. 
 4. Karty benefitowe zezwalają na udział jedynie w zajęciach grupowych wpisanych w grafiku zajęć, dostępnym na stronie www.siemankostudio.pl Karty te nie umożliwiają zniżek na warsztaty taneczne, lekcje prywatne, czy inne wydarzenia organizowane przez studio, chyba że aktualna oferta stanowi inaczej. 

V. ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

STUDIO TAŃCA SIEMANKO

 1. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca SIEMANKO w celu uczestniczenia w zajęciach i będąc kursantem mogą:
 1. korzystać  z sali i znajdującego się na nim sprzętu za zgodą instruktora;
 2. korzystać z szatni, łazienek, pryszniców, części przy recepcji i innych wydzielonych części studia;
 3. być informowanym (smsowo, lub mailowo) na bieżąco o warsztatach, nocowankach, obozach i innych wydarzeniach organizowanych przez Studio Tańca SIEMANKO.
 1. Kursanci zobowiązani są do:
 1. przestrzegania regulaminu,
 2. zmiany obuwia przed wejściem do sali zajęć  (obuwie nie może być obuwiem użytkowanym na zewnątrz);
 3. poinformowaniu o planowanym nieprzybyciu na zapisane zajęcia;
 4. zgłoszenia się w recepcji w celu weryfikacji swojej tożsamości, karnetu, płatności, lub innego sposobu zarejestrowania wizyty (np. karty Multisport , PZU SPORT, MEDICOVER SPORT i FitProfit);
 5. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.
 1. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimum pięciu osób, zaś w przypadku zajęć dla dzieci 3 osób. W każdym innym przypadku decyzję o odbyciu się lub odwołaniu zajęć podejmuje pracownik recepcji w porozumieniu z instruktorem.
 2. Na sali mogą przebywać jedynie osoby zapisane na dane zajęcia. Dotyczy to również zajęć dla dzieci 3-5 lat lub 6-12 lat (w tych zajęciach uczestniczą jedynie dzieci).
 3. Zajęcia podzielone są ze względu na poziom zaawansowania oraz grupy wiekowe. W grafiku widnieją również zajęcia OPEN, które są dedykowane wszystkim osobom bez względu na poziom zaawansowania. 
 4. Zajęcia są zaznaczone trzema różnymi kolorami, które dzielą zajęcia według poziomów zaawansowania oraz zaznaczają, czy jest możliwość dołączenia do grupy:
 1. ZIELONY – poziom podstawowy, można dołączyć;
 2. POMARAŃCZOWY – poziom open dostosowany do uczestników, można dołączyć;
 3. NIEBIESKI- poziom zaawansowany, można dołączyć;
 4. FIOLETOWY – zajęcia dziecięce, można dołączyć;
 5. SZARY – formacja zamknięta lub projekt zamknięty.
 • Grupy dziecięce i młodzieżowe podzielone są ze względu na wiek, grupa wiekowa w grafiku zaznaczona jest obok nazwy stylu/grupy (np. HIP HOP 6-9 L.) Pozostałe grupy nie mające przedziału wiekowego są przeznaczone dla osób dorosłych, lub są zajęciami OPEN (dla każdego).
 1. Studio Tańca SIEMANKO ma prawo do odwołania zajęć. Zajęcia te są odrabiane w późniejszym, ustalonym z grupą terminie lub ważność karnetu ulega wydłużeniu (decyduje o tym instruktor). Studio Tańca SIEMANKO ma prawo wydelegować instuktora na zastępstwo w przypadku niemożności poprowadzenia zajęć przez stałego instruktora danej grupy.
 2. Decydując się na udział w zajęciach, uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, bądź w przypadku niepełnoletnich uczestników, na odpowiedzialność ich prawnych opiekunów. 
 3. Studio Tańca SIEMANKO nie ubezpiecza kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na terenie Studio Tańca SIEMANKO, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie. Zastrzega się, że Studio Tańca  SIEMANKO nie ponosi odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, bez opieki instruktora.
 4. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na udział w zajęciach oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Jeśli kursant ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego instruktorowi.
 5. Studio Tańca SIEMANKO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie studia i w jego obrębie.
 6. Koszty za szkody wyrządzone w Studio Tańca SIEMANKO ponosi kursant lub rodzic/opiekun kursanta na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Uczestnik, który nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wizerunku i rozpowszechniania tego wizerunku, oraz który nie życzy sobie być utrwalany na materiałach fotograficznych lub video, powinien usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video i poinformować o tym osobę wykonującą zdjęcie lub video w momencie ich powstawania. Studio Tańca SIEMANKO na prośbę uczestnika może usunąć daną fotografię lub video.
 8. Uczestnik winien jest zapytać o zgodę instruktora na  filmowanie lub fotografowanie jego zajęć.
 9. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny stanowi utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i pokrewne, przygotowany przez kierownictwo i instruktorów Studio Tańca SIEMANKO. Każdy z utworów objęty jest prawami autorskimi, a wszelkie próby kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania utworów spowoduje zawiadomienie odpowiednich organów i wszczęcie postępowania sądowego. Zawarcie umowy ze Studiem Tańca SIEMANKO nie oznacza udzielenia uczestnikowi licencji na dzieło, o którym mowa w niniejszym ustępie. 
 10. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez Studio Tańca SIEMANKO stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. 
 11. Na terenie Studio Tańca SIEMANKO mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu (w tym kursanci). Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie Studio Tańca SIEMANKO. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. 
 12. Studio Tańca SIEMANKO oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących uczestnikami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami Studio Tańca SIEMANKO ani klientami, teren Studio Tańca SIEMANKO (hol, recepcja, sale) będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, tablet, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o opuszczenie Studio Tańca SIEMANKO przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych kursantów jest SIEMANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 29/3, 80-286 Gdańsk, NIP 9571156390. 
 2. Administrator zbiera następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres email;
 • wiek (datę urodzenia);
 • adres zamieszkania;
 • w uzasadnionych przypadkach – stan zdrowia oraz dokumentację medyczną. 
 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. zawarcie umowy z kursantem;
 2. tworzenie grup na zajęcia;
 3. prezentacja tanecznych osiągnięć, w tym na portalach społecznościowych i w internecie;
 4. w celach marketingowych Studia Tańca SIEMANKO;
 5. kontakt z uczestnikami (opiekunami prawnymi);
 6. i innych niezbędnych do prawidłowej realizacji przyjetego na siebie przez Studio Tańca SIEMANKO obowiązku należytego wykonania umowy lub w sytuacjach wymaganych prawem. 
 1. Dane osobowe uzyskiwanie są w trakcie zapisu, w formie wskazanej w treści niniejszego Regulaminu. 
 2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku danych gromadzonych na podstawie obowiązku prawnego np. podatkowego zgodnie z przepisem prawnym oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 3. Uzyskanych danych osobowych Studio Tańca SIEMANKO nie udostępnia osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących, w tym biuro księgowe, kancelaria prawna, informatyk i osoby związane z organizowanymi usługami. 
 4. Wszystkie podmioty współpracujące ze Studiem Tańca SIEMANKO, które uzyskują dostęp do przekazanych danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania ochrony uzyskanych danych osobowych.
 5. Podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dane osobowe są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Kursantom, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa do – dostępu do danych, uzyskiwania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie lub w przepisach prawa), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo do wycofania zgody.
 8. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody kursanci mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.studiosiemanko.pl i może ulec zmianie. 
 2. O wprowadzonych zmianach  Studio Tańca SIEMANKO poinformuje kursantów e-mailem lub pisemnie, a kursanci mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w regulaminie zrezygnować z kursu na zasadach przyjętych w regulaminie albo dostarczyć Studio Tańca SIEMANKO pisemnie lub mailem oświadczenie o akceptacji zmian regulaminu. Brak rezygnacji z kursu przez uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w regulaminie oznacza akceptację tych zmian,w związku z czym kursant nadal będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Studio Tańca Siemanko;
 2. uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Studio Tańca Siemanko;
 3. uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Studio Tańca Siemanko, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)

Adresat: Studio Tańća SIEMANKO – SIEMANKO Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Jaśkowa Dolina 29/3, 80-286 Gdańsk,

NIP 9571156390 (zwana dalej Spółką),

REGON 524852329.

Studio Tańca  SIEMANKO (adres studia)  – ul. Kilińskiego 4  (Galeria Metropolia, poziom -1), 

tel____________, 

e-mail___________________  

Ja, niżej podpisany/na____________________________ (imię, nazwisko), zamieszkały/ła___________________________________(adres) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: _________________________ (wskazanie wykupionego karnetu lub wejścia na zajęcie), którą wykupiłem/łam dnia________________________.

________________________ (data i czytelny podpis)

Odpowiedzi na Państwa pytania znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.siemankostudio.pl/faq-polish ;

lub kontaktując się z nami telefonicznie (690-033-159), lub mailowo (siemankostudio@gmail.com ).

Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).