Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć sportowych w Studio Tańca SIEMANKO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE​
1. Regulamin ma za zadanie określić zasady korzystania z usług Studio Tańca SIEMANKO oraz przedstawia prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęć sportowych i/lub przebywających na terenie Studio Tańca SIEMANKO przy ul. Kilińskiego 4, w Galerii Metropolia na poziomie -1.

2. Właścicielem Studio Tańca SIEMANKO jest Dominika Peszel-Paixão, prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą SIEMANKO Dominika Peszel-Paixão z siedzibą przy ul. Kilińskiego 4 (Galeria Metropolia, poziom -1), 80-452 Gdańsk, NIP 8431588752, tel. 690 033 159, e-mail: siemankostudio@gmail.com.

3. Zajęcia oferowane w Studio Tańca SIEMANKO są kursami/warsztatami sportowymi lub artystycznymi o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym i zorganizowanym dla imiennie wskazanych i wcześniej zapisanych osób, prowadzonymi przez instruktorów zatrudnianych przez Studio Tańca SIEMANKO. Podczas kursów uczestnicy uczą się ruchów, techniki i rytmiki.

4. Udział w zajęciach regularnych i warsztatach może wziąć jedynie osoba, która z odpowiednim wyprzedzeniem zapisała się na zajęcia/warsztaty i uiściła za nie opłatę (dalej: „uczestnik” lub „kursant”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

5. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach i warsztatach odbywających się w Studiu Tańca SIEMANKO powinna być poprzedzona przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez tutejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a osoby, które go nie przestrzegają mogą zostać skreślone z listy Uczestników.

6. Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Procedurą realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego.

 

II. ZAPISY NA ZAJĘCIA
1. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest pod warunkiem posiadania ważnego i opłaconego imiennego karnetu, opłacenie pojedynczego wejścia, lub zarejestrowanie wejścia dzięki karcie benefitowej MultiSport, PZU Sport lub FitProfit (zgodnie z regulaminem korzystania z kart). Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: https://www.siemankostudio.pl/cennik

2. Rejestracja na zajęcia regularne i warsztaty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej https://siemankostudio.pl Do zapisania się na zajęcia tym sposobem niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
Istnieje także możliwość zapisać się na zajęcia regularne i warsztaty na miejscu w Studio Tańca SIEMANKO, chociaż zaleca się, aby zapisów dokonywać drogą elektroniczną.

3. Do zawarcia umowy ze Studio Tańca SIEMANKO dochodzi nie przez sam zapis na zajęcia lub warsztaty w sposób wskazany powyżej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub wysłania zgłoszenia inną drogą elektroniczną, a dopiero w momencie wysłania potwierdzenia zapisu na dane zajęcia lub warsztaty przez Studio Tańca SIEMANKO poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez osobę zapisującą się. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, w której przekroczono limit dopuszczalnej liczby osób na danych zajęciach lub z innych względów zapis do danej grupy jest niemożliwy – w takich wypadkach nie dochodzi do zawarcia umowy ze Studio Tańca SIEMANKO. Studio Tańca SIEMANKO nie ponosi odpowiedzialności za niepoinformowanie o zmianach dotyczących konkretnych zajęć, czy ich odwołania, w przypadku podania błędnego adresu mailowego, czy numeru telefonu w formularzu zgłoszeniowym.

4. Uczestnik dokonuje zapisu na wybrany kurs lub warsztat, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej: https://siemankostudio.pl/. Umowa zostaje zawarta na czas określony 30 dni licząc od dnia uczestnictwa w pierwszych zajęciach zgodnie z wykupionym karnetem, z możliwością jej przedłużenia poprzez uiszczenie zapłaty za kolejny karnet.

 

​III. SYSTEM PŁATNOŚCI, REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Opłata imiennego karnetu, lub pojedynczego wejścia powinna zostać uregulowana przed zajęciami, a po otrzymania potwierdzenia zapisu na dany kurs drogą wiadomości e-mail. Płatności można dokonać elektronicznie na numer konta bankowego:
90 1020 1811 0000 0702 0358 7318
Studio Tańca SIEMANKO
w tytule: Imię i Nazwisko uczestnika, bilet na NAZWA ZAJĘĆ;
pamiętając o przesłaniu potwierdzenia przelewu na siemankostudio@gmail.com
Płatności można również dokonać na recepcji studia, bezpośrednio przed zajęciami.
Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: https://siemankostudio.pl/cennik

Wejście można również zarejestrować dzięki karcie benefitowej MultiSport PLUS, MultiSport STUDENT, PZU Sport lub FitProfit (zgodnie z regulaminem korzystania z kart).

2. Wszystkie bilety (na 4, 8, OPEN, OPEN FAMILY) są ważne przez 30 dni licząc od dnia uczestnictwa w pierwszych zajęciach po wykupieniu danego karnetu.
Karnety przedłużamy tylko w określonych przypadkach:
odwołanie zajęć ze strony Studio Tańca SIEMANKO, na które kursant jest zapisany
studio jest zamknięte (Boże Narodzenie, Wielkanoc, inne święta)
poważna choroba, jak na przykład złamana kończyna, która uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach przez długi czas. Do informacji studia drogą mailową (siemankostudio@gmail.com), lub telefoniczną (690-033-159) powinna niezwłocznie wpłynąć informacja o niemożności uczestniczenia w zajęciach (potrzebna dokumentacja medyczna).

3. O starcie nowych zajęć informujemy mailowo, lub telefonicznie osoby zapisane przez formularz https://forms.gle/qRykjSEb5ACJPtU97  na maksymalnie dwa dni przed rozpoczęciem zajęć.

4. Możliwa jest zmiana docelowej grupy/ zajęć, lub otrzymania w zamian voucher’u podarunkowego, w przypadku jeśli opłacony karnet nie został wykorzystany (nawet częściowo). Voucher wówczas odpowiada kwocie zakupionego karnetu i nie jest wymienny na gotówkę.

5. Reklamacje dotyczące zajęć można zgłosić mailowo na siemankostudio@gmail.com w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu zdarzenia, które mogłoby być podstawą do złożenia reklamacji. W wiadomości reklamujący powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz szczegółowo opisać zdarzenie, tak aby osoba odpowiedzialna mogła się do niego ustosunkować i podjąć odpowiednie działanie. Studio Tańca SIEMANKO udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na wskazany przez reklamującego adres. Studio Tańca SIEMANKO jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku złożenia jej po upływie terminu oraz gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

6. Kursant lub rodzic/opiekun kursanta ma obowiązek poinformować o planowanej nieobecności na zapisanych zajęciach.

7. W przypadku opuszczenia zajęć przez kursanta, nie ma możliwości przedłużenia karnetu. Karnet obejmuje określoną ilość wejść do wykorzystania w naszym studiu, dlatego można pójść na inne zajęcia, zanim ważność karnetu się skończy.

8. Karnet jest imienny i nie może być użytkowany przez inną osobę. Wyjątkiem jest karnet FAMILY OPEN, który ma na celu wsparcie osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe (tym samym posiadających wspólny budżet), dlatego karnet ten dotyczy trzech najbliższych osób.

9. Informacji o koszcie lekcji indywidualnych udziela Recepcja, mailowo: siemankostudio@gmail.com, telefonicznie: 690 033 159 lub na miejscu.

10. Akceptujemy tylko karty MULTISPORT PLUS (srebrne) na zajęcia dla osób dorosłych oraz MULTISPORT STUDENT.
Korzystanie z tej karty daje możliwość uczestniczenia w nielimitowanej ilość zajęć w ciągu dnia.
Korzystając z karty należy:
– poinformować w formularzu, lub bezpośrednio na recepcji, czy jest to wizyta jednorazowa, czy kursant wyraża chęć regularnie uczestniczyć w zajęciach
– mieć ze sobą dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości z imieniem, nazwiskiem, oraz zdjęciem (musi odpowiadać danym na karcie MULTISPORT PLUS)
– pokazać swoją kartę (lub aplikację) na recepcji przed każdorazowym wejściem na zajęcia (to znaczy, że jeśli wybierzesz 2, 3 czy więcej zajęć, przed każdym z nich musisz pokazać dokument i przekazać recepcjonistce kartę do zeskanowania)
W przypadku, gdy kursant nie posiada karty, jest zobligowany do zapłacenia pełnej kwoty za zajęcia, lub może zrezygnować z uczestniczenia w zajęciach.
Tylko posiadanie karty MULTISPORT PLUS/MULTISPORT STUDENT (lub aplikacji), oraz dokumentu tożsamości umożliwia skorzystanie z zajęć bez dodatkowej płatności!

11. Akceptujemy również karty FITPROFIT oraz PZU SPORT na zajęcia dla osób dorosłych.
Główną różnicą pomiędzy tymi kartami jest, że FITPROFIT i PZU SPORT obejmuje jedne zajęcia w ciągu dnia.
Upewnij się wówczas, że:
– Masz swoją kartę i zeskanujesz ją przed pierwszymi zajęciami w ciągu dnia
– Masz ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość
– Masz ważny abonament FITPROFIT OPEN

12. Karty MULTISPORT PLUS, MULTISPORT STUDENT, PZU SPORT i FIT PROFIT obsługujemy jedynie na zajęcia grupowe zapisane w grafiku zajęć dostępnym na stronie www.siemankostudio.pl. Karty te nie umożliwiają zniżek na warsztaty taneczne, lekcje prywatne, czy inne wydarzenia organizowane przez studio.

13. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (tj. np. wykupienia karnetu online), uczestnik ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kursantowi, jeżeli Studio Tańca SIEMANKO wykonało pełną usługę za wyraźną zgodą kursanta, a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Studio Tańca SIEMANKO utraci prawo odstąpienia od umowy.

15. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie kursanta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, kursant, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

16. Odstąpienie od umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu.

17. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być opatrzone datą i jeżeli jest składane w wersji papierowej, podpisem oraz powinno się składać według wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Można także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: siemankostudio@gmail.com. Jeżeli uczestnik skorzysta z takiej możliwości, Studio Tańca SIEMANKO prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

IV. ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
STUDIO TAŃCA SIEMANKO
1. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca SIEMANKO w celu uczestniczenia w zajęciach sportowych i będąc kursantem mogą:
korzystać z sali i znajdującego się na nim sprzętu za zgodą instruktora,
zadawać pytania dotyczące zajęć instruktorom w trakcie zajęć,
być informowanym (smsowo, lub mailowo) na bieżąco o warsztatach, nocowankach, obozach i innych wydarzeniach organizowanych przez Studio Tańca SIEMANKO.

2. Kursanci zobowiązani są do:
przestrzegania regulaminu,
zmiany obuwia, które nie może być obuwiem użytkowanym na zewnątrz!,
poinformowaniu o planowanym nie przybyciu na zapisane zajęcia,
zgłoszenia się w recepcji w celu weryfikacji swojej tożsamości, karnetu, płatności, lub innego sposobu zarejestrowania wizyty (np. karty Multisport i FitProfit),
przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nie naruszania godności osobistej innego uczestnika.

3. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimum pięciu osób (dla zajęć dziecięcych 3 osób). W każdym innym przypadku decyzję o odbyciu się, lub odwołaniu zajęć podejmuje pracownik Recepcji w porozumieniu z instruktorem.

4. Na sali mogą przebywać jedynie osoby zapisane na dane zajęcia. Dotyczy to również zajęć dla dzieci 3-5 lat, lub 4-6 lat (w tych zajęciach uczestniczą jedynie dzieci).

​5. Zajęcia podzielone są ze względu na poziom zaawansowania, oraz grupy wiekowe. W grafiku widnieją również zajęcia OPEN, które są dedykowane wszystkim osobom bez względu na poziom zaawansowania. Grafiki zajęć znajdziesz pod tym linkiem: https://siemankostudio.pl/grafik
Zajęcia są zaznaczone czterema różnymi kolorami, które dzielą zajęcia
według poziomów zaawansowania, oraz zaznaczają czy jest możliwość dołączenia do grupy:
ZIELONY – poziom podstawowy, można dołączyć.
ŻÓŁTY – poziom open dostosowany do uczestników, można dołączyć.

NIEBIESKI – poziom średniozaawansowany/zaawansowany, można dołączyć.

FIOLETOWY-  grupa zamknięta/projekt/formacja.​
– grupy dziecięce i młodzieżowe podzielone są ze względu na wiek, grupa wiekowa w grafiku zaznaczona jest obok nazwy stylu/grupy (np. HIP HOP 4-6 L.)
– Pozostałe grupy nie mające przedziału wiekowego są przeznaczone dla osób dorosłych, lub są zajęciami OPEN (dla każdego).

6. Studio Tańca SIEMANKO ma prawo do odwołania zajęć w poszczególnych przypadkach. Zajęcia te są odrabiane w późniejszym, ustalonym z grupą terminie lub ważność karnetu ulega wydłużeniu (decyduje o tym instruktor). Studio Tańca SIEMANKO ma prawo wydelegować instruktora na zastępstwo w przypadku niemożności prowadzenia zajęć przez stałego instruktora danej grupy.

7. Decydując się na udział w zajęciach uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność bądź w przypadku niepełnoletnich uczestników, na odpowiedzialność ich prawnych opiekunów. Studio Tańca SIEMANKO nie ubezpiecza kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na terenie Studio Tańca SIEMANKO, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie. Zastrzega się, że Studio Tańca SIEMANKO nie ponosi odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, bez opieki instruktora.

8. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na udział w zajęciach oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Jeśli kursant ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego instruktorowi.

9. Studio Tańca SIEMANKO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie studia i w jego obrębie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, chociaż Studio Tańca SIEMANKO postara się zapewnić kursantom, jak największy poziom bezpieczeństwa m.in. poprzez zainstalowanie szafek zamykanych na klucze. Zaleca się jednak unikanie zabierania ze sobą przedmiotów wartościowych lub zabierania ich ze sobą na salę i umieszczenia na kanapie, lub podłodze, poza obszarem wykorzystywanym do treningu, ale w zasięgu swojego wzroku albo umieszczenie w szafkach zamykanych na klucz.
10. Koszty za szkody wyrządzone w Studio Tańca SIEMANKO ponosi kursant, lub rodzic/ opiekun kursanta na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Uczestnik, który nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku oraz który nie życzy sobie być utrwalany na materiałach fotograficznych lub video, powinien usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video i poinformować o tym osobę wykonującą zdjęcie lub video w momencie ich powstawania. Studio Tańca SIEMANKO na prośbę uczestnika może usunąć daną fotografię lub video.

12. Uczestnik winien jest zapytać o zgodę instruktora na filmowanie lub fotografowanie jego zajęć.

13. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny stanowi utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i pokrewne, przygotowany przez kierownictwo i instruktorów Studio Tańca SIEMANKO. Każdy z utworów objęty jest prawami autorskimi, a wszelkie próby kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania utworów spowoduje zawiadomienie odpowiednich organów i wszczęcie postępowania sądowego.

14. Studio Tańca SIEMANKO nie oferuje kursantom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas zajęć mają charakter prywatny i posiłkowy. Uczestnik deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

15. Instruktor prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Każda muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez instruktora w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych ruchów.

16. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez Studio Tańca SIEMANKO stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie Studio Tańca SIEMANKO mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu (w tym kursanci). Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie Studio Tańca SIEMANKO. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu Studio Tańca SIEMANKO.

17. Studio Tańca SIEMANKO oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących uczestnikami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami Studio Tańca SIEMANKO ani klientami, teren Studio Tańca SIEMANKO (hol, recepcja, sale) będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, tablet, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o opuszczenie Studio Tańca SIEMANKO przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.

 

V. ROZWIĄZANIA WPROWADZONE W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI MAJĄCYMI NA CELU ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA
1. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są jedynie osoby, które nie mają żadnych objawów chorobowych.

2. Zajęcia na czas nieokreślony skrócone zostały do 55 minut (zajęcia 1h) lub 85 minut (zajęcia 1.5 h) w celu sprawnej zmiany grup na sali i dezynfekcji sprzętu pomiędzy zajęciami.

3. Liczba osób na zajęciach została ograniczona i decyduje o niej każdorazowo Studio Tańca SIEMANKO.

4. Uczestnicy powinni zachować odległość od innych osób w Studio Tańca SIEMANKO mninimum 2 m.

5. Podczas odbywania się zajęć nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, jednak zaleca się, aby poza zajęciami nosić maseczkę lub przyłbicę ochronną.

6. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z własnych mat na zajęciach, gdzie ich wykorzystanie jest niezbędne (stretching, joga) oraz dezynfekcji sprzętu (mat do akrobatyki, kostek do jogi, krzesełek plastikowych), które sporadycznie mogą być wykorzystywane na poszczególnych zajęciach.

7. Uczestnicy mogą wejść na salę dopiero po opuszczeniu jej przez poprzednią grupę oraz tylko po informacji pracownika recepcji, że wejście jest dozwolone.

8. Przy stanowisku recepcji może jednocześnie przebywać 1 osoba. Reszta kursantów i interesantów zobligowana jest do poczekania, zachowując odpowiednią odległość i podejścia do recepcji w momencie, kiedy zmniejszy się liczba przybywających przy recepcji osób.

9. W Studio Tańca SIEMANKO wprowadzono Procedurę Realizacji Polityki bezpieczeństwa Sanitarnego, z którą zobowiązani do zapoznania się są kursanci, instruktorzy oraz administracja Studio Tańca SIEMANKO.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O wprowadzonych zmianach Studio Tańca SIEMANKO poinformuje kursantów mailem lub pisemnie, a kursanci mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w regulaminie zrezygnować z kursu na zasadach przyjętych w regulaminie albo dostarczyć Studio Tańca SIEMANKO pisemnie lub mailem oświadczenie o akceptacji zmian regulaminu. Brak rezygnacji z kursu przez uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w regulaminie oznacza akceptację tych zmian, w związku z czym kursant nadal będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Zmiany regulaminu i cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

2. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO Studio Tańca SIEMANKO wskazuje, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane dane kursantów są dostępne pod adresem: ______________

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Studio Tańca SIEMANKO.
b. Uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Studio Tańca SIEMANKO.
c. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Studio Tańca SIEMANKO, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego regulaminu uznane nieważne lub nieskuteczne, zgodnie zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych uregulowania dla każdej ze stron.

Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).